ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนคลองสำโรง ปีการศึกษา 2564
ระยะเวลา กิจกรรม
เดือนเมษายน 2564
30  เมษายน 2564 ประชุมคณะครูวางแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 2564
สรุปโครงการงบประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2564
1 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รับเงินระดมทรัพยากร
5 พฤษภาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
7 พฤษภาคม 2564
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน 4 ฝ่าย
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ชำระภาษีประจำเดือน
รับเงินค่าอาหารกลางวันไตรมาส 3
9 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียนชั้นอุบาล 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
รับเงินระดมทรัพยากร
10 พฤษภาคม 2564 ชำระค่าน้ำประปา
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
12 พฤษภาคม 2564 ประชุมครูก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
15 พฤษภาคม 2564 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
16 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
รับเงินระดมทรัพยากร
17 พฤษภาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
20 พฤษภาคม 2564 นักเรียนใหม่ไหว้พระจำโรงเรียน
24 พฤษภาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
25 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
27 พฤษภาคม 2564 จ่ายเงินเดือน
31 พฤษภาคม 2564 วันงดสูบบุหรี่โลก
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
เดือนมิถุนายน 2564
1 - 8 มิถุนายน 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 1
2  มิถุนายน 2564 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี
7 มิถุนายน 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ชำระภาษีประจำเดือน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
10 มิถุนายน 2564 ชำระค่าน้ำประปา
สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 1
14 มิถุนายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
15 มิถุนายน 2564 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
17  มิถุนายน 2564 กิจกรรมวันไหว้ครูและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
21 มิถุนายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
23  มิถุนายน 2564 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
25 มิถุนายน 2564 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
วันต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่
28-30  มิถุนายน 2564 ค่ายคุณธรรม
28 มิถุนายน 2564 จ่ายเงินเดือน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
30 มิถุนายน 2564 ชำระเงินค่าวัสดุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 1
เดือนกรกฎาคม 2564
1- 7 กรกฎาคม 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 2
1 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
5 กรกฎาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
7 กรกฎาคม 2564 ชำระภาษีประจำเดือน
9 กรกฎาคม 2564 ชำระค่าน้ำประปา
สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 2
12 กรกฎาคม 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
12 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานปีการศึกษา 2563
15 กรกฎาคม 2564 รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3
ชำระประกันสังคมประจำเดือน
19 กรกฎาคม 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันวันเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2564 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
27  กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
จ่ายเงินเดือน
 29 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
30 กรกฎาคม 2564 ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 2
เดือนสิงหาคม 2564
2-31 สิงหาคม 2564 นิเทศการสอนชั้นเรียนสายชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
2-6 สิงหาคม 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 3
2 สิงหาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
3-6 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
6 สิงหาคม 2564 ชำระภาษีประจำเดือน
9 สิงหาคม 2564 ชำระค่าน้ำประปา
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
10 สิงหาคม 2564 สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 3
11 สิงหาคม 2564 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา“พระบรมราชชนนีพันปีหลวง“
(วันแม่แห่งชาติ) 
รับเงินอาหารกลางวัน ไตรมาส 4
13 สิงหาคม 2564 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
16 สิงหาคม 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
 18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
23 สิงหาคม 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
23-27 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1
25 สิงหาคม 2564 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
26-27 สิงหาคม 2564 นำคณะครูและบุคลากรอบรมพัฒนาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
27 สิงหาคม 2564 จ่ายเงินเดือน
30 สิงหาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
31  สิงหาคม 2564 ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 3
เดือนกันยายน 2564
1 กันยายน 2564 ส่งรายงานประจำชั้นและแผนการสอน
1-7 กันยายน 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 4
6 กันยายน 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
7 กันยายน 2564 ชำระภาษีประจำเดือน
10  กันยายน 2564 กิจกรรมตลาดนัดทักษะชีวิต
ชำระค่าน้ำประปา
สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 4
13-17 กันยายน 2564 สัปดาห์คณิตศาสตร์
13 กันยายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
15 กันยายน 2564 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
20 กันยายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
23 กันยายน 2564 นิเทศงบประมาณโครงการ ครั้งที่ 1
24 กันยายน 2564 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
27 กันยายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
28-30 กันยายน 2564 สอบประเมินผลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
28 กันยายน 2564 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน 2564 จ่ายเงินเดือน
30 กันยายน 2564 ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 4
เดือนตุลาคม 2564
4 ตุลาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
5 ตุลาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
7 ตุลาคม 2564 ชำระภาษีประจำเดือน
8 ตุลาคม 2564 ชำระค่าน้ำประปา
11 ตุลาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
15 ตุลาคม 2564 ส่งผลการประเมินนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และ เอกสาร ปพ.
ชำระประกันสังคมประจำเดือน
รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4
18 ตุลาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
26 ตุลาคม 2564 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2564
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
27 ตุลาคม 2564 จ่ายเงินเดือน
31 ตุลาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่  2/2564
เดือนพฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
1-5 พฤศจิกายน 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 5
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
5 พฤศจิกายน 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ชำระภาษีประจำเดือน
8 พฤศจิกายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
10 พฤศจิกายน 2564 สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 5
ชำระค่าน้ำประปา
15 พฤศจิกายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
ชำระประกันสังคมประจำเดือน
17 พฤศจิกายน 2564 รับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1
19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมวันลอยกระทง
22 พฤศจิกายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
22 พฤศจิกายน 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  รัชกาลที่ 6
ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
26 พฤศจิกายน 2564 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
จ่ายเงินเดือน
29 พฤศจิกายน 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
30 พฤศจิกายน 2564 ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 5
เดือนธันวาคม 2564
1-8 ธันวาคม 2564 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 6
1  ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันต่อต้านวันเอดส์โลก
3 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมกาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ)
7 ธันวาคม 2564 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ชำระภาษีประจำเดือน
9 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
ชำระค่าน้ำประปา
13-17 ธันวาคม 2564 กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการ คสร.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 ธันวาคม 2564 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 6
ชำระประกันสังคมประจำเดือน
20  ธันวาคม 2564 สอบธรรมศึกษา
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
24  ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
28 ธันวาคม 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จ่ายเงินเดือน
30 ธันวาคม 2564 ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ ครั้งที่ 6
เดือนมกราคม 2565
2-7 มกราคม 2565 ส่งใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 7
2 มกราคม 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
3-31 มกราคม 2565 นิเทศการสอนชั้นเรียนสายชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
4 มกราคม 2565 นำคณะครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 มกราคม 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
6 มกราคม 2565 กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล
7  มกราคม 2565 ส่งเอกสารประจำชั้นและแผนการสอน
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564
ชำระภาษีประจำเดือน
10 มกราคม 2565 ชำระค่าน้ำประปา
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
11 มกราคม 2565 สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ ครั้งที่ 7
14 มกราคม 2565 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
15 มกราคม 2565 รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2565 ไตรมาสที่ 1
16 มกราคม 2565 คณะครูร่วมงานวันครูแห่งชาติ
17-21 มกราคม 2565 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2
17 มกราคม 2565 รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์ปีการศึกษา 2565
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
24 มกราคม 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
26-28 มกราคม 2564 นักเรียนชั้น ป.6 ยื่นหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.7)
26 มกราคม 2565 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
27 มกราคม 2565 จ่ายเงินเดือน
31 มกราคม 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
1-4 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งใบขอซื้อพัสดุ กรณีจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์
 5 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินผลระดับชาติ (O-NET)
7 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ชำระภาษีประจำเดือน
8 กุมภาพันธ์ 2565 สั่งของตามใบขอซื้อพัสดุ กรณีจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์
10 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระค่าน้ำประปา
14 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
15 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
16 กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินอาหารกลางวันนักเรียนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
21 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
24 กุมภาพันธ์ 2565 จ่ายเงินเดือน
25 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
28 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
ชำระเงินค่าวัดสุทางการศึกษาตามใบขอซื้อ กรณีจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม 2565
 2 มีนาคม 2565 สอบ NT (นักเรียนชั้น ป.3)
2-15  มีนาคม 2565 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6
7 มีนาคม 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ชำระภาษีประจำเดือน
8-12 มีนาคม 2564 เขียนคำร้องขอย้ายโรงเรียน
10 มีนาคม 2565 ชำระค่าน้ำประปา
14 มีนาคม 2565 เบิกเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
15 มีนาคม 2565 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
นิเทศงบประมาณโครงการครั้งที่ 2
18 มีนาคม 2565 สรุปกิจกรรมส่งหัวหน้าโครงการ
21 มีนาคม 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
23 มีนาคม 2565 สรุปโครงการส่งหัวหน้างาน
25 มีนาคม 2565 นิทรรศการวิชาการ
ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า
28 มีนาคม 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์
29 มีนาคม 2565 จ่ายเงินเดือน
29-31 มีนาคม 2565 สอบประเมินผลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
31 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้น ป.6 รับเอกสาร ปพ.1
เดือนเมษายน 2565
4-5 เมษายน 2565 หัวหน้าโครงการนำเสนองาน/สรุปโครงการ
5 เมษายน 2565 รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน
ชำระภาษีประจำเดือน
10 เมษายน 2565 ชำระค่าน้ำประปา
15 เมษายน 2565 ชำระประกันสังคมประจำเดือน
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
25 เมษายน 2565 ชำระค่าโทรศัพท์และไฟฟ้า