ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้
          ๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๕ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๒ หลัง
          ๒. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๖ ห้องเรียน แบ่งเป็น
                   ชั้น อ.๑ – ๓  = ๖ ห้อง
                   ชั้น ป.๑ – ๖  = ๑๒ ห้อง
          ๓. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๔๐ เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน   ๔๐ เครื่อง
          ๔. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่
               ๔.๑ สวนน้ำตก มีการเลี้ยงปลาและพืชน้ำให้นักเรียนศึกษาและชื่นชมสามารถชมได้ทุกวัน
               ๔.๒ ต้นไม้ต่าง ๆ สวนสมุนไพร แปลงผักสาธิต เรือนเพาะชำ คณะครูนักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพเป็นประจำและมีการพัฒนาปรับปรุงสม่ำเสมอ
               ๔.๓ บ่อปลา นักเรียนได้เรียนรู้วงจรชีวิตของสัตว์น้ำและการเลี้ยงดูให้อาหาร
               ๔.๔ ห้องสมุดมีขนาด ๔๘ ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ ๕.๑ ห้องเรียน)
               ๔.๕ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน จำนวน ๔๐ เครื่องมีนักเรียนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ๘๐ คน ต่อวัน และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ๔๐ เครื่อง คิดเป็นสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อเครื่อง เท่ากับ ๑ เครื่อง ต่อนักเรียน ๑ คน
               ๔.๖ ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
               ๔.๗ ห้องดนตรี เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ
               ๔.๘ ห้องพยาบาล นักเรียนได้ฝึกการใช้ยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
               ๔.๙ ห้องสำนักงานอำนวยการนักเรียนได้รู้จักบุคลากร และบุคคลที่นักเรียนควรรู้จักพร้อมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
          ๕. แหล่งเรียนภายนอกโรงเรียน ได้แก่ เมืองโบราณ วัดบางปิ้ง วัดหนามแดง สวนสัตว์ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู ศูนย์สุขภาพหมู่บ้านร่มโพธิ์ วัดอโศการาม