ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
นายประเสริฐ  สาเงิน ครูใหญ่ พ.ศ.๒๔๘๐
นายเฉื่อย  ปั้นทอง ครูใหญ่  
นายเล็ก  จตุรานนท์ ครูใหญ่  
นายพุฒ  กล่ำพลบ ครูใหญ่  
นายรัตน์  พิมะกลัส ครูใหญ่  
นายสนิท  คชอัมพร ครูใหญ่  
นายเพี้ยน  แสงแก้วอ่อน ครูใหญ่  
นายชำนิ  นาคแนวดี ครูใหญ่  
นายสุวรรณ  งามขำ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๓๓
๑๐ นางสมหมาย  ภักดีหุ่น อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๔๐
ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๖
๑๑ นายชัชชวาลย์  งามขำ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
๑๒ นายธนิต  ประสมเชื้อ ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๓
๑๓ นายพลเอก  สว่างแจ้ง ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
๑๔ นางสาวชณัฐดา  ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน