คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนคลองสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสมพงษ์ เหมือนเดช ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิอานันท์ ศรีโพธิ์ชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพวรรณ์ คุ้มไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกียรติศักดิ์ ผ่านคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรุต ศรสังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวณภาส์ณัฐ เนียมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรัญญู เหมือนเดข ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกัลยา บุญประเทือง ผู้แทนครู
นางนุชจรินทร์ สิงสาท ผู้แทนศิษย์เก่า
๑๐ นายโสภณ กุลตันติกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน
๑๑ นายทวีพงศ์ ค้างคง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒ นางไกรวิทย์ ใหม่ชัย ผู้แทนผู้ปกครอง
๑๓ พระครูวิทูรกิจจาทร (พระอาจารย์จาบ) ผู้แทนองค์กรศาสนา
๑๔ นายชวชาญ กาญจนตันติ ผู้แทนองค์กรศาสนา
๑๕ นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง กรรมการและเลขานุการ