ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 48484
ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 48271
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 48258
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 48192
กฏ ก.ค.ศ ว่าการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 48292
อื่นๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 5926