ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 93668
ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 93664
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.84 KB 93666
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 93667
กฏ ก.ค.ศ ว่าการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 93666